Ефективніше за ядерну бомбу: антивакцинальна пропаганда як ідеальна зброя

Після початку повномасштабної війни росії проти України тематика пандемії відійшла кудись на третій план. Цьому сприяло й те, що активна фаза пандемії у більшості розвинених країн закінчилася приблизно в період з лютого по квітень, тобто в той…

--

--

PhD, Doctor of Sciences, researcher in the area of molecular dynamics and drug discovery. CSO of Receptor.AI. https://t.me/semen_yesylevskyy

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Semen Yesylevskyy

Semen Yesylevskyy

709 Followers

PhD, Doctor of Sciences, researcher in the area of molecular dynamics and drug discovery. CSO of Receptor.AI. https://t.me/semen_yesylevskyy