Про кримський міст, мартинів та реднеків

Всі зараз резонно питають, “коли вже кримській міст?”. Воно було б звичайно непогано, але цей клятий міст захищає не стільки діряве русняве ПВО, скільки невблаганна фізика. А фізика це, знаєте, така сувора річ, якій пофігу навіть глибоке занепокоєння радбезу ООН. Але не все так безнадійно.

--

--

PhD, Doctor of Sciences, researcher in the area of molecular dynamics and drug discovery. CSO of Receptor.AI. https://t.me/semen_yesylevskyy

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Semen Yesylevskyy

Semen Yesylevskyy

709 Followers

PhD, Doctor of Sciences, researcher in the area of molecular dynamics and drug discovery. CSO of Receptor.AI. https://t.me/semen_yesylevskyy